Fundusze na place zabaw – Eplacezabaw

Fundusze na place zabaw

Jak zdobyć pieniądze na plac zabaw lub siłownię zewnętrzną?

Najpierw pojawia się pomysł na miejsce rekreacji, na wymarzoną zieleń, place zabaw, siłownie zewnętrzne. Poźniej zastanawiamy się jak zrealizować inwestycję. Potrzebny jest projekt, ale przede wszystkim niezbędna jest rzecz najbardziej prozaiczna – czyli pieniądze na place zabaw. Przedstawiamy możliwe źródła dofinansowania inwestycji w place zabaw i inne miejsca rekreacji.  Znajdują się tu opisy programów zarówno dla dużych inwestorów instytucjonalnych (jak gminy i miasta), ale także mniejszych grantów z których mogą korzystać poszczególne społeczności.

pieniądze na place zabaw

Pieniądze na place zabaw fot. Pixabay

 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 W ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, funkcjonuje poddziałanie: Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury.W tym poddziałaniu możliwe jest dofinansowanie budowy placów zabaw na terenach wiejskich.Więcej informacji:http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/prow-na-lata-2014-2020-zatwierdzony.html
 2. Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020 W ramach 16 programów regionalnych zawarte są działania, które dotyczą rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej na obszarach miejskich i wielskich.Każde województwo dysponuje osobnym programem regionalnym, jednak działania są podobne.Można ubiegać się o dotacje np. na:- przebudowę lub adaptację obiektów, budynków na terenach zdegradowanych w celu przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lubrekreacyjnychModernizacja i przebudowa istniejących placów zabaw może być elementem takich kompleksowych projektów. Dotacje skierowane są do JST oraz do organizacji pozarządowych.Więcej informacji na stronach regionalnych programów operacyjnych, np.:www.rpo.slaskie.plwww.rpo.lodzkie.plwww.wrpo.wielkopolskie.pl

   

 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie NFOŚiGW udostępnił program: „Inicjatywy obywatelskie”, którego celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych.Działania, które mogą być tu dofinansowane to np. ekologiczne place zabaw lub zieleńce. Takie projekty są ujęte w celach programu:- ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej- rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców o znaczeniu przyrodniczymDotacje skierowane są do organizacji pozarządowych, w których ochrona środowiska, ochrona przyrody lub działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju jest jednym z celów statutowych.Więcej informacji.:nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/inicjatywy-obywatelskieKolejny program NFOŚiGW to „EDUKACJA EKOLOGICZNA”W programie możliwe jest uzyskanie dotacji na budowę, remont i wyposażenie obiektów infrastruktury służącej edukacji ekologicznej, w tym ekologicznych placów zabaw.

   Więcej informacji:

  http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/

   

 4. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi PolskiejOd lipca 2015 roku Fundacja realizuje Projekt pn. „Mała infrastruktura turystyczno-edukacyjna i przyrodnicza sposobem na poprawę stanu środowiska naturalnego i ograniczenia antropopresji”, w ramach którego zostanie zrealizowanych 25 różnorakich przedsięwzięć i inicjatyw z terenów wiejskich.  Cechą wspólną tych inicjatyw jest poprawa stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej i stworzenie proekologicznych przestrzeni publicznych na obszarach wiejskich, ale także czynne zaangażowanie społeczności lokalnych w przygotowanie, wdrożenie i ewaluację własnych inicjatyw, służących wypracowaniu trwałych mechanizmów na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego w przyszłości.Realizowane w ramach projektu inicjatywy lokalne obejmują m.in. działania dydaktyczne i ochronne lokalnie występujących gatunków roślin i zwierząt, działania pielęgnacyjne przyrody, a także budowę małych obiektów turystycznych i rekreacyjnych, służących propagowaniu wiedzy ekologicznej oraz podnoszących rangę wsi jako ekologicznych destynacji turystycznych.Projekt jest realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w ramach Programu Edukacji Ekologicznej. Celem programu jest wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez realizację inicjatyw lokalnych.Więcej informacji:efrwp.pl/spolecznosci-lokalne/lokalne-inicjatywy-na-rzecz-srodowiska 
 5. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW) i Akademia Rozwoju Filantropii Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW) i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce w 2000 roku stworzyły specjalny program „Działaj lokalnie”. To ogólnopolski program, w którym dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym.Umożliwia to współpraca z partnerami programu – siecią Ośrodków „Działaj Lokalnie” (ODL). Sieć ODL obejmuje stowarzyszenia oraz fundacje wyłaniane w otwartych konkursach. Sieć obejmuje 60 członków.Środki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przekazywane są każdemu partnerowi sieci. Co roku ODL ogłaszają na swoim terenielokalne konkursy grantowe. W ramach każdego z nich ODL przyznaje od kilku do kilkudziesięciu grantów (w kwocie maksymalnie 6000 zł każdy) na realizację projektów, m.in. związanych z krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym.Wśród tych działań można dofinansować budowę placów zabaw.Więcej informacji:
  www.dzialajlokalnie.pl
   
 6. Fundacja Muszkieterowie – Place Zabaw Place Zabaw – Muszkieterowie to największa akcja społeczna Fundacji Muszkieterów. W każdej miejscowości, gdzie znajduje się sklep Intermarché i Bricomarché, powstanie w ciągu najbliższych lat piękny i bezpieczny plac zabaw.Od 2008 roku powstało już 115 bezpiecznych miejsc do zabawy ufundowanych przez Muszkieterów w 101 miejscowościach na terenie 14 województw. Docelowo place zabaw Muszkieterów będą w każdym mieście, w którym znajduje się sklep Intermarché lub Bricomarché. Obecnie obie sieci mają w Polsce ponad 300 sklepów.Akcja społeczna Place Zabaw – Muszkieterowie prowadzona jest we współpracy z samorządami lokalnymi. Muszkieterowie swoje place zabaw z reguły budują na terenach zielonych należących do gmin. Fundacja Muszkieterów finansuje zakup urządzeń i montaż placów zabaw i przekazuje je na własność miastu. Władze lokalne przygotowują teren pod urządzenia zabawowe i dbają o utrzymanie placu zabaw w dobrym stanie.Więcej informacji:muszkieterowie.pl

7.   Budżet obywatelski

Obecnie w wielu miastach Polski trwają konsultacje budżetów obywatelskich na rok 2016. Budżet obywatelski to pomysł na zwiększenie wpływu mieszkańców na to, jak wydawane są ich pieniądze. To mieszkańcy najlepiej wiedzą czego im potrzeba: czy lepiej zbudować plac zabaw, ściankę wspinaczkową, skate park, czy przeprowadzić inną inwestycję w mieście czy w gminie. Taką możliwość stworzyło ponad 70 miast i gmin w Polsce. Warto sprawdzić, czy w Państwa miejscowości działa ten instrument, informacje zazwyczaj znajdują się na stronie internetowej urzędu miasta.

8. Fundusz sołecki 

W gminach w których funkcjonują sołectwa – jednostki pomocnicze gminy istnieje możliwość wyodrębnienia tzw. funduszu sołeckiego. Są to środki wyodrębnione z budżetu gminy, które mogą być wykorzystane na poprawę warunków życia mieszkańców danego sołectwa. Aby Aby sołectwo otrzymało pieniądze,rada gminy musi podjąć uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego do 31 marca roku poprzedzającego rok, w którym wydatkowane zostaną środki. O tym na co zostaną przeznaczone pieniądze w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Projekt wniosku dotyczący funduszu sołeckiego może złożyć sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Aby zadanie znalazło się preliminarzu wydatków musi spełnić trzy kryteria:

 • służyć poprawie życia mieszkańców
 • należeć do zadań własnych gminy
 • być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Często środki z funduszu sołeckiego są przeznaczane właśnie na place zabaw czy siłownie zewnętrzne.

9. Inne możliwości

Sposobów na sfinansowanie placu zabaw jest wiele. Na ciekawy pomysł wpadli mieszkańcy Wierzbnej, rodzinnej miejscowości mistrza świata w rzucie młotem, Pawła Fajdka. Urządzili licytację koszulki sportowca. Zebrane w ten sposób pieniądze zostały przeznaczone na ogrodzenie placu zabaw i dodatkowe urządzenia dla dzieci.
Kreatywnością wykazała się także Stacja Wolimierz, gdzie przeprowadzono zbiórkę publiczną na sfinansowanie placu zabaw. Stacja Wolimierz to siedziba teatru Klinika Lalek, galeria, miejsce spotkań artystów i ludzi z całego świata, umiejscowiona w Górach IZerskich. Organizatorzy zdecydowali się pozyskać pieniądze w drodze crowdfundingu, czyli dobrowolnych wpłat w systemie „wszystko albo nic”. Dzięki zebranym pieniądzom przy Stacji Wolimierz powstały w 2014 roku nowe przestrzenie: bezpieczny, piękny plac zabaw dla dzieci oraz stoły, ławy i huśtawko-ławki wieloosobowe, by ułatwiać spotkania, dyskusje i wspólne posiłki osób odwiedzających stację.
Inną możliwość, jaką są lokalne grupy działania, wykorzystała gmina Ryczywół. Gmina jest włączona do Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek. W 2014 zakończyła realizację projektu dofinansowanego z budżetu LGD Kraina Trzech Rzek w ramach działania Małe Projekty pt.”Budowa placu zabaw w Zawadach”. Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 300 lokalnych grup działania – co stwarza szerokie możliwości poszukiwania finansów na place zabaw przez małe miejscowości.

10. Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – EDYCJA 2018.

Otwarte Strefy Aktywności OSA to nowy program po raz pierwszy dedykowany w całości rozwojowi małej infrastruktury w Polsce. Celem Programu jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.

W ciągu dwóch lat Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy na realizację Programu 100 mln zł. W wyniku dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na terenie całego kraju, tylko w ramach tego projektu, może powstać nawet 3 000 ogólnodostępnych obiektów dla całych rodzin.

Dofinansowaniem w ramach Programu mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch wariantach realizacyjnych:

 1. wariant podstawowy:
 • siłownia plenerowa
 • strefa relaksu
 • zagospodarowanie zieleni

2. wariant rozszerzony:

 • siłownia plenerowa
 • strefa relaksu wraz zagospodarowaniem zieleni
 • plac zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum trzy urządzenia) z ogrodzeniem

więcej informacji na stronie msit.gov.pl

Powered by WordPress