Kino letnie w parku, integracja na podwórkach – Eplacezabaw

Kino letnie w parku, integracja na podwórkach

Kraków zyskał ponad 10 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację dwóch projektów – Park Zabłocie Stacja Wisła i „Spotkajmy się na podwórku”. Na ten pierwszy pozyskano 1 663 642,87 zł, a na drugi – 9 182 166,15 zł.

Nowa Huta, fot: UM Kraków

Park „Stacja Wisła” to projekt mający na celu rewitalizację terenów poprzemysłowych, które dzięki swojej lokalizacji mogą stać się miejscem rekreacji i odpoczynku dla krakowian. Do końca listopada na zaniedbanej dotychczas działce, która przez lata służyła jako „dziki” parking, pojawiły się alejki z ławkami, kosze i oświetlenie. Projekt parku uwzględnia strefy przygotowane z myślą o różnych potrzebach użytkowników. Jest tu więc przestrzeń na kino letnie, koncerty i targi śniadaniowe. Jest też pawilon edukacyjny o powierzchni około 80 mkw., a w nim kuchnia i toaleta, a także sala do warsztatów. Przy pawilonie zlokalizowany jest też taras wypoczynkowy z leżakami oraz scena do letnich potańcówek. W parku będzie też warzywnik oraz naturalny plac zabaw z drewnianymi i kamiennymi sprzętami.

Koszt zrealizowanej inwestycji – 2,6 mln zł, pomniejszony zostanie o kwotę dofinansowania. Dzięki tej oszczędności, być może, uda się pozyskać dla parku dodatkową powierzchnię. To działka, którą do wykupu przeznaczyło PKP.

Celem projektu „Spotkajmy się na podwórku” jest rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie „starej” Nowej Huty, we współpracy z mieszkańcami. Zakłada się powstanie wspólnych przestrzeni zachęcających mieszkańców, w tym w szczególności seniorów, do spędzania tam wolnego czasu, integrowania się, podejmowania różnych form aktywności.

Istotnym elementem projektu jest zaangażowanie mieszkańców. Planowane są więc cykle warsztatów projektowych, przy udziale mieszkańców i architektów krajobrazu. Ich celem będzie wypracowanie bardziej szczegółowych koncepcji przestrzenno-funkcjonalnych, które będą odpowiedzią na faktyczne potrzeby przyszłych użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych.

Planowana jest kompleksowa rewitalizacja tych przestrzeni, czyli remont i modernizacja infrastruktury podwórek (tj. zieleni, małej architektury, skwerów, placów zabaw, ciągów komunikacyjnych itp.).

Projekt dotyczy rewitalizacji wybranych 8 wnętrz kwartałów zabudowy. Kryteriami doboru tych przestrzeni, poza lokalizacją na terenie Podobszaru Rewitalizacji „stara” Nowa Huta, były: potencjał przestrzenny (tj. charakterystyczny układ budynków, tworzący wyraźne wnętrze architektoniczno-krajobrazowe), sąsiedztwo centrów aktywności lokalnej – obiektów Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta i Ośrodka Kultury C. K. Norwida.

Postawiono również na potencjał społeczny biorąc pod uwagę dotychczasową aktywność mieszkańców i wyrażaną chęć do współdziałania na rzecz poprawy wspólnych przestrzeni (m.in. zgłaszanie swoich podwórek do organizowanych przez Ośrodek Kultury im. Norwida „Ogrodów Nowej Huty”).

Harmonogram zakłada przeprowadzenie, jeszcze w tym roku, konsultacji z mieszkańcami. Natomiast w przyszłym roku ogłoszony zostanie przetarg w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” na projekt oraz realizację planowanej rewitalizacji.

Prace mają się zakończyć w grudniu 2020 roku. Zrewitalizowane przestrzenie wpłyną nie tylko na poprawę estetyki przestrzeni publicznej Nowej Huty, ale również będą sprzyjały nawiązywaniu nowych znajomości, stworzeniu okazji do dialogu międzypokoleniowego oraz większemu wzajemnemu zrozumieniu.

źródło: Urząd Miasta Kraków

Powered by WordPress