Regulamin – Eplacezabaw

Regulamin

Regulamin

1. Regulamin niniejszy reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego eplacezabaw.pl.  Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników serwisu oraz prawa i obowiązki administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego serwis.

2. Korzystając z portalu użytkownik potwierdza, iż akceptuje niniejszy regulamin.
3. Właścicielem serwisu jest „Grupa Inventor” z siedzibą w Poznaniu  ul. Święty Marcin 29/8. 
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach stałego udoskonalania serwisu administrator może czasowo przerwać świadczenie usług na rzecz użytkownika lub ogółu użytkowników wedle wyłącznego uznania administratora, bez uprzedniego zawiadamiania użytkownika.
5. Serwis nie weryfikuje wprowadzonych danych użytkowników, ani osób je wprowadzających. Serwis nie jest oferentem usług świadczonych przez użytkowników.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania drobnych zmian treści wpisów mających na celu poprawę ich czytelności, w szczególności  poprawę formatowania tekstu, błędów ortograficznych, gramatycznych lub składniowych.
7. Część danych firm prezentowanych w serwisie pochodzi z ogólnodostępnych źródeł, takich jak prasa, Internet, Główny Urząd Statystyczny itd.
8. W przypadku stwierdzenia przez użytkownika nieprawidłowych danych w treści dotyczącego go wpisu w zasobach serwisu, fakt ten zgłosi on administratorowi, wykorzystując w tym celu formularz kontaktowy.
9. Użytkownikiem staje się każda osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której dane zostały zamieszczone w serwisie eplacezabaw.pl.
10. Dane użytkowników w zakresie ich nazwy i adresu zamieszczane są bezpłatnie. Dane wykraczające poza wyżej wymienione zamieszczone są odpłatnie; warunki zamieszczenia tych danych reguluje odrębna umowa.
11. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) nie dotyczy danych o przedsiębiorstwach,   w tym osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Serwis nie gromadzi innych danych niż informacje o przedsiębiorstwach.
12. Polityka plików „cookies”
a) Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.
b) Niniejsza strona internetowa www.eplacezabaw.pl oraz wszystkie jej podstrony korzystają z plików cookies wyłącznie w celach statystycznych.
c) Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.eplacezabaw.pl i jej podstron, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.
d) W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej www.eplacezabaw.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.
e) Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.eplacezabaw.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.
13. Administrator serwisu może dokonywać zmian jego regulaminu, które zamieści pod obecnie przeglądanym adresem. Zmiany obowiązywać będą od chwili ich zamieszczenia.
14. W przypadku dokonania zmian w regulaminie, właściciel serwisu poinformuje     o tym niezwłocznie użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu regulaminu.
15. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej serwisu.

Regulamin Newslettera

1. „Newsletter eplacezabaw.pl ” w serwisie eplacezabaw.pl  jest bezpłatną i bezterminową usługą polegającą na informowaniu

Użytkowników o informacjach oraz wiadomościach, jakie redakcja serwisu chce przekazać swoim Użytkownikom.

2. W celu świadczenia usługi „Newsletter” serwis eplacezabaw.pl pozyskuje zgodnie z obowiązującymi normami od osób zainteresowanych nazwy adresów elektronicznych (adresy poczty e-mail).

3. Zapisanie się na newslettera  eplacezabaw.pl jest tożsame z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a wydawcą o świadczeniu usługi „Newsletter”.

4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych podanych w procesie rejestracji.

5. Serwis eplacezabaw.pl zastrzega sobie prawo do:

a) czasowego wyłączania usługi „Newsletter”, jeśli będzie to niezbędne ze względów technicznych.

b) całkowitego zaprzestania świadczenia usługi „Newsletter” bez podania przyczyn.

6. Serwis eplacezabaw.pl oświadcza, że podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej

będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej serwisu.

Powered by WordPress