program OSA – Otwarte Strefy Aktywności – Eplacezabaw

program OSA – Otwarte Strefy Aktywności

Otwarte Strefy Aktywności OSA to nowy program po raz pierwszy dedykowany w całości rozwojowi małej infrastruktury w Polsce. Celem Programu jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.

W ciągu dwóch lat Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy na realizację Programu 100 mln zł. W wyniku dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na terenie całego kraju, tylko w ramach tego projektu, może powstać nawet 3 000 ogólnodostępnych obiektów dla całych rodzin. 

Dofinansowaniem w ramach Programu mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch wariantach realizacyjnych:

  1. wariant podstawowy obejmuje:
  • siłownię plenerową (zewnętrzną), minimum 6 różnych urządzeń oraz
  • strefę relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, urządzenia do gier edukacyjnych montowane na stałe do podłoża np. szachy/warcaby itp. Zagospodarowanie zieleni, nasadzenia)

Szacowana wycena obiektu w wariancie podstawowym to 50 tys. zł. Wysokość dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: do 50%wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł; lub do 70% wydatków kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 35 tys. zł w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w najmniej zamożnych gminach

  1. wariant rozszerzony zawiera:

– siłownię plenerową (zewnętrzną) – minimum 6 różnych urządzeń oraz

  • strefę relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, urządzenia do gier

edukacyjnych montowane na stałe np. szachy/warcaby itp., zagospodarowanie zieleni

– nasadzenia), oraz

  • plac zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum 3 urządzenia) z ogrodzeniem

Szacowana wycena obiektu w wariancie rozszerzonym to 100 tys. zł. Wysokość dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: do 50%wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 50 tys. zł; lub do 70% wydatków kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 70 tys. zł w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w najmniej zamożnych gminach.

Przy projektowaniu, budowie i użytkowaniu infrastruktury sportowo-ekreacyjnej będącej przedmiotem zadania inwestycyjnego wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań, PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.

Nie przewiduje się dofinansowania zadania inwestycyjnego, w wyniku realizacji którego powstanie infrastruktura z nawierzchnią z materiałów urazogennych, np.: asfaltowych, asfaltobetonowych, z żużla.

W okresie trwałości zadania inwestycyjnego (7 lat licząc od terminu zakończenia zadania inwestycyjnego, o którym mowa w pkt VIII ppkt 3 Programu) wnioskodawca zobowiązany jest:

  1. utrzymać funkcje sportowo-rekreacyjne obiektu, którego dotyczy zadanie inwestycyjne, a także bez zgody Ministra nie wynajmować i nie wydzierżawiać tego obiektu w sposób ograniczający jego funkcjonalność sportowo-rekreacyjną;
  2. nie zbywać i bez zgody Ministra nie obciążać obiektu, którego dotyczy zadanie inwestycyjne, w sposób uniemożliwiający bądź utrudniający korzystanie z niego w celach sportowo-rekreacyjnych;
  3. zapewnić, aby obiekt, którego dotyczy zadanie inwestycyjne, miał charakter ogólnodostępny i aby dostęp do niego był nieodpłatny. Jakiekolwiek odstępstwa dotyczące udostępniania i nieodpłatnego dostępu możliwe są jedynie ze szczególnie uzasadnionych względów, o czym wnioskodawca jest zobowiązany poinformować Ministerstwo.

Zaleca się, aby instalowane urządzenia sportowe były dostępne dla osób niepełnosprawnych oraz aby przy Otwartych Strefach Aktywności instalować stojaki lub wiaty rowerowe.

Wniosek inwestycyjny może dotyczyć większej liczby Otwartych Stref Aktywności, również zlokalizowanych w różnych miejscowościach, jednakże jeden wnioskodawca nie może ubiegać się o dofinansowanie więcej niż 5 Otwartych Stref Aktywności. 

Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 15 stycznia 2018 r. do 15 lutego 2018r. do Ministerstwa na formularzu generowanym przez system elektroniczny AMODIT, dostępny na stronie internetowej MSiT.

Do wniosku inwestycyjnego należy załączyć:

1) dokumenty potwierdzające umocowanie osób składających wniosek inwestycyjny do

działania w imieniu wnioskodawcy (o ile dotyczy);

2) dokumenty potwierdzające przygotowanie zadania inwestycyjnego do realizacji:

a) decyzja o pozwoleniu na budowę, jeżeli jej uzyskanie jest wymagane odrębnymi przepisami dla zakresu zadania inwestycyjnego objętego wnioskiem inwestycyjnym lub zgłoszenie budowy we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej;

b) podstawowe elementy dokumentacji technicznej (plan zagospodarowania terenu, opis techniczny przedsięwzięcia lub ewentualnie inne niezbędne szkice i rysunki umożliwiające analizę poprawności przyjętych rozwiązań projektowych);

c) zbiorcze zestawienie kosztów oraz harmonogram rzeczowo–finansowy zadania inwestycyjnego;

3) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w przypadku umowy dzierżawy należy dołączyć kopię stosownej umowy, która musi obowiązywać na okres nie krótszy niż 7 lat od dnia złożenia wniosku);

4) dokumenty potwierdzające posiadanie lub zapewnienie otrzymania przez wnioskodawcę środków finansowych, innych niż dofinansowanie, w wysokości umożliwiającej zrealizowanie zadania inwestycyjnego w terminie określonym we wniosku inwestycyjnym tj. w szczególności:

a) pisemne oświadczenie o zabezpieczeniu środków własnych na finansowanie zadania inwestycyjnego;

b) umowa zawarta przez wnioskodawcę z bankiem lub pożyczkodawcą bądź też wydane przez nie dokumenty potwierdzające zapewnienie udzielenia kredytu lub pożyczki,

c) dokumenty potwierdzające przyznanie dofinansowania (dotacji) z innych źródeł albo zapewnienie ich przyznania,

5) w przypadku wnioskodawcy niebędącego jednostką sektora finansów publicznych dodatkowo należy złożyć:

a) dokument potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia roszczeń w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonywania umowy o dofinansowanie, do wysokości otrzymanego dofinansowania, wraz z odsetkami;

b) statut, umowę lub akt założycielski dotyczący prowadzenia działalności przez wnioskodawcę;

c) zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku inwestycyjnego.

Planowany harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego musi przewidywać wykonanie zadania do dnia 15.10.2018 r.

Firmy, które mają w swojej ofercie siłownie plenerowe są w stanie zrealizować inwestycję w ramach programu OSA – znajdą Państwo na naszej podstronie katalogu producentów : Producenci i dystrybutorzy siłowni plenerowych

Powered by WordPress